Mphoaa! Madimabe re katoge.

Mphoaa! Madimabe re katoge.

Ka Tilo ngwana Rashaka
Lehu re hwile la pitsana gobane la segwana le a rokwa. Ruri lefase le eme ka dinanahla le ya kwakwaisela. Taba tsa fase le, ka nnete o ka bjala moroko o ka mele.

 
Na le re ke tsona? Gape re phela ke letshogo. Ke rena bo Mogakanegi re gakantshitswe ke madimabe a lefase le. Di ya ila o ile le mosi wa dikwekwele le yena o wa ikilela go makgopo a fase le. Ruri fahlego tsa rena di ngwadile tlabego, ga re tsebe gore re eme, re tswele pele ka leoto goba re boela morago. Ke re re meetse magakwa thwii!

 
Naa o kile wa bona kae ramaledu masweu wa go fepa ke Mbeki a phophola thetho ya lesea la go hloka ditlolamelora? Mosadi wa mo Afrika o hlatsa mahlatsa a fetsa a kgaphola. Dithokgola tsa bo rakgolo mmelega papa ke mahlaka botala ke taba tsa mohla monene.

 
Matsatsi ya hlompho ke letsaka. Ge o ka kwa ngwana a re “thobela bagolo” ka boikokobetso, ruri o thakgale sa mokomeng o be o ise le maoto godimo, o tsebe ge badimo ba sa go gaugetse. Ba matsatsi a masogona le makgarebe ba tla go botsa tse o sa le go o di ja ka nako tsela tsa mohla wa tlala, o sa seba ke dithotse tsa legapu le thoro ya letswai.

 
Lehu ga le sa na seriti. Go tidinya karata gore moloi a sware ke bolwetsi bja go rothisa ditete. Bohle ba opela moeng e tla ka geso re je ka wena. Mabotlelo a matala a fofa lefaufaung mola tsa go apara boso e le taba tsa maloba.

 
Makgarebe a apara digomela. Masogana a thibetsa ka pele go nnosi, ka morago nkhokho. Le ge ke tswadisa, kgomo tsa geso ga di na phulo. Fase go sehlefetse mola madibana a omeletse. Mmatsatsi, Mmaphefo le Mmatlala ba raloka diketo ka tshaba sa thulare. Ge e le Mmapula o timeletse boka nalete.

 
Badimo weee, re kwele bjale go lekane. A le re kgopelele pula ya medupi go Ramasedi le rena ra tsoga re gata monola? Melomo e sehlefetse a go na sa go isa maleng. Mafela, dinyebu, ditloo, dikgwerepane, morogo wa leroto, dinawa re ya di belaela.

 
Re botseng gore le nyaka eng, re tla le lokisetsa. Tshehlana ‘a mabele, kgogo ya matsherwane le letsoko la go gamola le re file bjale re di re eng?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

KHATWOZA

A topnotch WordPress.com site

simplyphly.wordpress.com/

Highlights of the high life.....

A re di fefere le Tilo ngwana Rashaka

Independent. Unbiased. Critical.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: